اشعاری در باره خدا و امامان و معصو مین
دلنوشته هایم در باره خدا و امامان و معصومین
جمعه 26 خرداد 1396برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

 

یتیمان کوفه در فراق علی بی تابند

سراغ حامی خود علی از مادر میگیرند

درک  یتیمان آنقدر کم است و اندک

 یاورشان را می خواهند کودکان کوچک

 دو شنبه 11 ارديبهشت 1396برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

رسد ایام شعبانیه و جشن گیریند مسلمانان ...

تولد حسین  و عباس و سجاد و مهدی آن مولایمان...

آسمان این روزها ز تولد این عزیزان شود ستاره باران...

زمیلاد همچو امامان و پاکان شود همه جا گوهر باران ....

خجسته و فرخنده باد ایام و اعیاد شعبان و آن عزیزان...

مقام والایشان را ارج نهیم در همه حال ما مسلمانان...چهار شنبه 19 خرداد 1395برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

روزه گیریم تا که دانیم درد مستضففان در کاشانه
تا درک کنیم چه می کشند بیچارگان در این زمانهچهار شنبه 19 خرداد 1395برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

از بین برد غیبت گر کنی همه عمر عبادت 
گرد گناهی نگردید فاصله گیرید ز غیبتشنبه 1 خرداد 1395برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

 خدای من چشم انتظار مهدی موعودم و

منتظر آن منجی بشریتم

تا که آید و دلهای خفته را بیدار

و گناهکاران را هوشیار کند

تا هیچ کسی جرات نکند زمین خدا را الوده به گناه سازد.

برسان مهدی موعود را  به ما عاشقانش هر چه زودتر

تا که از غربال تنگ جدا کند همه را

بیرون ایند عاشق خدا از ان غربال تنگ آسان

گنهکاران به تکاپو افتند وبه سزای اعمالشان رسند و تا با ظهورش

 جهان پر از عدل و داد شود.

 

میلاد مهدی موعود بر همه عاشقانش مبارک باد 

            

 


 یک شنبه 23 اسفند 1394برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

رفت بانوی اسلام سوی خدا آن فاطمه
زغم و جور و جفا شد رها آن فاطمه
جدا شد و رفت از این جهان خاکی آن فاطمه
سوی خالقش که باشد حق تعالی آن فاطمه
دلسروده ای از فرخ لقا فتحیشنبه 15 اسفند 1394برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

 

با ظهور مهدی  شود دنیا پر از عدل و داد

جهان را کن اباد چون  ظلم می کند بیداد

دل مشتاقان ز دیدار تو شد بی تاب

 ظاهر شو و گیر دست آن یاران ناب

 چهار شنبه 5 اسفند 1394برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

آرامش روح و روان است نماز

نیایش خدای مهربان است نماز

ارتباط خالق و مخلوق است نماز

ملاقات عاشق و معشوق است نمازپنج شنبه 8 بهمن 1394برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

مهدی جان مولای من ولی نعمت من

....................................

بیا و تو پر کن جهان را  به عدل الهی

بیا و تو پر کن جهان را به شور الهی

بیا و  تو دور کن همه کار و خطایی

بیا و تو دور کن همه شوم و سیاهی

بیا و درو کن  همه غم و جدایی

بیا و درو کن همه کبر و ریایی

بیا و تو جمع کن  همه یار و سپاهی

بیا و تو جمع کن  همه ظلم تباهیدو شنبه 5 آبان 1393برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

حسین ز جبر زمانه ترک کرد حجش را یکباره

کردند دعوت کوفیان او را همواره

بزرگان کوفه گویند هستیم شما را حامی

خواندند و ز یاد بردند که دادند پیامی

حسین و یاران وقتی رسیدند کوفه

دیدند که نیست آن عهد و پیمانه

دادند دست بیعت به آن امام بزرگوار

تا آخرین قطره خود دهند در آن دیار

کرد حسین مظلوم یاران را تفهیم

باید جان فدا کنیم و نشویم تسلیم  

در دل حسین مظلوم شد آشوبی به پا

چگونه اهل بیتش را کند  جابجا

اهل بیتی که در آن بود چند کودک

کودکی شش ماهه همچو  عروسک  

در میان یارانش بود آن دلاور هوشیار

ابو الفضل العباس برادر آن بررگوار

گوید آن شیر ژیان به برادر در آنجا

کنیم جان خود فدا در ره دین و خدا

حسین مظلوم  اگاه بود در آن زمان

 عاقبت یارانش شهادت باشد ز آن امتحان

حسین مظلوم لبیک گویان و عاشق بود

حسین مظلوم  راهی که می رفت حق بود

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 یک شنبه 20 مهر 1393برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی
خم مکانیست گرد هم آیند مریدان
گرد محمد مصطفی آن شمع سوزان
مریدانش مثال پروانه های عاشقند
عاشق محمد مصطفی که لایقند
مریدان به دور مرد خدا حلقه زدند
در پناه شمع وجودش در دل او را ستودند
گردند دور شمعی که محمد مصطفی است
آن محمدی که نبی حق تعالی است
گرم کردند دلها را ز آن شمع وجود
می زدودند زنگارها را ز دلهای خمود
تا که روشن شود آیینه دلشان ز آن زنگار
دور کنند زنگارها را که غم راکند انکار
مریدان آن مرد خدای لایق
می نشینند گرد هم همچو گل شقایق
گوید آرام آرام آن مرد خدای دانا
زیر گوش مریدان خواند آن ندا
هر که کند مرا راضی
راضی از خدا که باشد قاضی
گوش به وصیتم که آمده از قاضی
از قاضی که همه هستند از او راضی
سوی علی که بود لایقترین یارانش
کرد نشانه محمد مصطفی سوی مریدانش
گوید آرام آرام رسول خدا با مریدان
آرام آرام با دلی شاد و لبی خندان
زمزمه کند محمد مصطفی آن نبی خدا
که علی مرتضی لایق باشد و با وفا
سوی مریدان کرد آن نبی ولی
هر که مرا خواهد کند علی را یاری
مریدانش شنیدند کلام نبی
غرق شادی شدند یاران آن ولی
عهد و پیمان بستند با آن نبی
همه حال و همه جا باشند با علی
گوش فرا دادند همگی به وصیت نبی
نبی خدایی که دلها را ز خود کند راضی
شد آسوده خیال محمد آن نبی خدا
قبل رفتن سوی حق محمد آن ولی خدا
شکر لله کنند یاران در آن مکان
مکانی که خم خوانند در آن زمان
آن روز نامیده شد عید غدیر
غدیری که یاد کنند از آن سفیر
شیعیان جشن گیرند همه سال
عید غدیری که بود بی مثال
یاد کنند همگان از غدیر و آن نبی
که عزیز مریدانش بود آن علی
مریدان دست یاری دادند به نبی
سوی محمد مصطفی که بود ولی
خم شود یادگاری همچو عید غدیر
خم شود جایگاه به یاد ماندنی آن سفیر
همگان هر ساله یاد کنند از آن ولی
ولی خدایی که همه دانند هست نبی
عید غدیر شود جشن سادات جهان
ساداتی که بوی مصطفی ارد بر همگان
سوی سیدی می رویم ما همگی
دست یاری می دهیم ما همگی

دو شنبه 12 مهر 1393برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

قربانگاه حاضر امتحان شروع

ابراهیم حاضر اسماعیل با خضوع

ابراهیم کوه استوار و پا بر جا

امتحان الهی کرده او را به پا

هاجر آن همسر نبی بود شفیق

رو به ابراهیم کرد و گفت ای رفیق

چگونه راضی شوی اطاعت کنی آن کار را

کاری سخت و دشوار و طاقت فرسا را

سالها در دل داشتی حسرت کودکی

چگونه راضی شوی او را قربانی کنی

اید سر راه همسر نبی آن شیطان رانده

قصد دارد همسر نبی را کند بی اراده

هاجر آن مادر دلسوز و بی طاقت

زد با سنگ آن شیطان دیو صفت

عاقبت هاجر آن همسر با معرفت

داد رضایت به آن امر پر برکت

ابراهیم در آن مکان که بود قربانگاه

کرد حاضر اسماعیل را در آن جایگاه

خواست بداند اگر رسد هراسی

چگونه ز خود دور سازد شود خلاصی

کوه ایمان و اراده آن نبی خدا

کرد جنگ با نفس خود آن ولی خدا

هیچ تردیدی در او نکرد تاثیر

 دائما حق را می گفت تکبیر

سوی اسماعیل رفت آن مرد خدا

تا در راه خدا آماده کند قربانیش را

اسماعیل با دل راضی و لب خندان

نظاره می کرد از دور زیر نور تابان

عاقبت ابراهیم خلیل در آن زمان

گفت لبیک به آن امر خطیر در آن مکان

اسماعیل راضی عزیز کرده خندان

آماده با خضوع نشته بود در آن مکان

چاقوی تیز و تند و سنگین و برنده

نکرد اثر بر آن نوجوان لب بر خنده

ابراهیم نبی چند بار کرد تکرار و تند

اما چاقوی تیز به امر خدا شده بود کند

در دل ابراهیم شد ه غوغایی به پا

که چرا قبول نکرد آن قربانی را خدا

ناگهان فوچی آماده شد ز سوی رب العالمین

آن قوچی که کمین کرده بود بر روی زمین

ندایی آمد از آن بالا به نبی خدا

که قبول شد حرکتت ای ولی خدا

پذیرا شد حق ز آن دعوتش

کرده قبول حق آن حرکتش

ابراهیم خلیل در آن مکان به امر خدا

کرد آن قوچ را قربانی به دستور خدا

حرکت آن نبی شد نوید دادند ویرا

مژده که بنا کن آن مکان عظیم را

ابراهیم کوه اراده شد آماده تصمیم

لبیک گویان شروع کرد آن امر فهیم

عاقبت آن نبی با سعی و کوشش

ساخت بنایی که بر پا کرد آن جنبش

سوی حق آمد ندایی به آن نبی خدا

طواف کن دور کعبه ای ولی خدا

ابراهیم خلیل کرد از آن امر اطاعت

هفت بار رفت دور کعبه با متانت

آن مکان عظیم شد  آن جایگاه

جایگاه مشتاقانی که شوند اگاه

آن روز نامیده شد عید فربان

 شوند غرق شادی در آن مشتاقان

ان مکان عظیم نامیده شد کعبه

طواف کنند هر ساله دور کعبه آن بنده

هر ساله شور عظیمی شود بر پا آنجا

مسلمانان جهان همگی شوند پا بر جا

عید قربان و آن مراسم حقش

شده آداب و دینی و آن رسمش

هر ساله شود تکرار آن حرکت

حرکت عظیم و پر شور و پر برکت

روند و گردند مشتاقان دور کعبه

کنند طواف همگان دور کعبه

لبیکی که حجاج گویند در آن مکان

 دل مشتاقان را غوغا کند در آن زمان

گردند حجاج دور کعبه آامال قلبها

شویند با اشک  و ذوق زنگار دلها

بندند عهد همگی در آن بنا

کنند دین حق را همیشه پا بر جا

عید قربان یک دعوت است

دعوت الله به آن حرکت است

نشان دهند آن شور عظیم قربان

به جهانیان که همگی شدن حیران

عید قربان کند بیدار دلها را

می زداید زنگار سیاه قلبها را

زائران گردند دور کعبه آمال وجود

خوانند آنان را حاجی که شدند پر سود

دست پر برگردند به سوی کاشانه

تا که گویند آن شور را به هر بیگانه

شوند مصمم همچو کوه اراده

آن اراده که کند مصمم آن بنده

هیچ پتکی  سست نکند آن کوه را

کوه پا بر جای ایمان و اراده را

شکر لله می کنیم ما همگی

سوی حاجی می رویم ما همگی 

 

 

 
شنبه 3 خرداد 1393برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی


شنبه 3 خرداد 1393برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

محمد حامل مدح و دعا است
محمد حمد خوان از غم رها است
محمد پیشوای مسلمان است
محمد نور چشم عاشقان است
محمد منجی هر دو جهان است
محمد یاور بی یاوران است
محمد حامی ان کودکان است
محمد دافع پیر و جوان است
محمد حاکم و دانای دین است
محمد داند دشمن در کمین است
محمد همدمش یارش علی است
محمد همرهش همچو علی است
محمد در دلش او را رفیق است
محمد داند او را که شفیق است
محمد در عقیده پایدار است
محمد همچو کوه استوار است
 
 باشد گل سر سبد گلهای زیبای عالمیان آن گل محمدی

عطر دل انگیزش مست کند عاشقان را آن گل محمدی

شکر  خدای یکتای بی همتا کنیم ز خلقت آن گل محمدی

همچو محمد مصطفی نیابیم ز خلقت آن گل محمدی

کل جهان را بگردیدنتوان پیدا کرد چون ان گل محمدی

مادری در دنیا همچو نوازادی نزایید چون آن گل محمدیشنبه 29 دی 1391برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

 علی مرتضی بی نظیر بود در خلقت آفریدگاری

یکه و تنها و در بزرگی کبیر بود در خلقت آفریدگاری

شیر مرد خدا هم و غمش شده بود یتیمان کوفه

خار چشم دشمنان بود و یتیم نواز مهربان کوفه

یار و یاور محمد مصطفی بود آن شیرمرد با وفا

در  شجاعت یکه و تنها بود آن شیر مرد با صفاشنبه 28 دی 1391برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

 هر که عشق خدا را کند انکار

ذره ای مهر ندارد تا کند آشکار

هر که نداند جایگاه خالق و مخلوق 

عقل ندارد تا که عشق ورزد به معشوق

جایگاه خالقمان  باشد عرش اعلی

لطف و کرم بخشیده بسیار آن باریتعالی                                                                                         جمعه 27 دی 1391برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

مومن خدا پر پر نکند لحظات عمر خدادادیش را 

لحظه لحظه بجای اورد شکر خدای یکتایش را

بیهوده سپری نکند لحظه ای ز عمر با ارزشش را

به دفتر خاطرات سپارد لحظه های عمر خدادایش را

 

 


 سه شنبه 26 دی 1391برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

شیر مرد کوفه و پر جرات بود علی مرتضی

جنگجوی دلاور و با مروت بود علی مرتضی

یاور بی یاوران و یتیم نواز بود علی مرتضی

رحیم و مهربان و دلسوز بود علی مرتضی

 

 

 

 

 

 

 

 دو شنبه 25 دی 1391برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

 

عاشقت شدم ای خدای یکتای بی همتا

 

ز عشقت شدم بی تاب و توان و شیدا

 

فاصله نیفتد زمانی بین خالق و مخلوق

 

دائما مخلوق بینوا عشق ورزد معشوق
شنبه 24 دی 1391برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

 

به دست مامون شد شهید رضای غریب

قصد داشت ان ملعون همگی را دهد فریب

 هرگز  پشت ابر نماند ماه پنهان

حرکت ناجوانمردانه اش شود اشکار همگان

همه دوستدارش کنند دائما ان ملعون را نفرین

ز کار ناپسندش همگی شوند خشمگین

امام رضا رفت پیش خدا ی یکتا

تا اسوه و الگو همگان شود آن امام رضا


 دو شنبه 23 دی 1391برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

فرزند کاظم حذر کرد ز جور جفای زمانه

کوچ کرد ز مدینه تا به طوس رود میان بیگانه

امام  هشتم رضا رفت ز عرب به عجم

تا شود مهمان خانه مامون ان پسر عم

آمد ان امام همام تا شود او را مهمان

رسم مهمان نوازی نداند ان میزبان

نقشه کشید آن ملعون تا کند رضا را مسموم

تا شهید حق شود ز ره دین خدا رضای مظلوم

نداشت رحمی ز پسر عمش آن ملعون

چشم بصیرتی نداشت آن بی مروت

دلی داشت بی مهر و پر ز غرور نخوت
سه شنبه 22 دی 1391برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

قربان آن گلدسته هایت شوم ای امام رضا

قربان کبوتران دور حرمت شوم ای امام رضا

مددی کن تا که آیم به سویت  ای امام رضا

تا شوم مهمان حرم پاک و مطهرت ای امام رضا

شهادت هشتمین اختر تابناک امامت امام رضا ع را به همه شیعیان جهان تسلیت می گویمیک شنبه 22 دی 1391برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

 

در عجم در میان قربا شهید شد امام رضا

مگر عجمیان رسم مهمان نوازی ندانند انجا

عجمیان ندارند گناهی ز شهادت امام رضا

پسر عمش باشد مسئول  واقعه ان بی وفا


 شنبه 20 دی 1391برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

محمد رسول الله نجات داد بشریت را جهل و جهالت

هدف مقدسش باشد اسلام و آن دین با رسالت

دینی با ارزش همچو دین اسلام باشد هدفش

تا بیدار کند غافلان جاهل را ز دستور های نابش
چهار شنبه 19 دی 1391برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

حسن مجتبی فاطمه  رفت پیش خدا

 

مسمومش کرد ان بی وفا ز زندگی شد جدا

 

چگونه راضی شد تا دهد ان بزرگوار را زهر

 

مگر گناهی داشت حسن مجتبی ان برتر

 

دچار وسوسه شیطان شد ان همسر بی وفا

 

لحظه ای افسار داد به شیطان کرد او را فدا

 شنبه 18 دی 1391برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

آرامش روح و روان است نماز

نیایش خدای مهربان است نماز

ارتباط خالق و مخلوق است نماز

ملاقات عاشق و معشوق است نمازیک شنبه 17 دی 1391برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

 

چه شبها و چه روزها کشید آن مخلوق خدا ریاضت

 مرارتها کشید محمد مصطفی در غار حرا با زحمت

حق تعالی در غار حرا به او عطا فرمودند  قرآن کریم

توسط فرشته ای به نام جبرئیل فرستاد آن خدای حکیم


 جمعه 16 دی 1391برچسب:, :: ::  نويسنده : فرخ لقا . فتحی

خدا معبود من مخلوق فانی است و مهربان

خدا خالق عشق و زیبایی است و رحمان

خدا صبور و فکور است و باریتعالی

خدا شاکر و نادر است و حق تعالی
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
آخرین مطالب
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان شعر هایی در باره امامان و معصو مین و آدرس ffathi20.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.
نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 10
بازدید هفته : 49
بازدید ماه : 1470
بازدید کل : 93930
تعداد مطالب : 220
تعداد نظرات : 15
تعداد آنلاین : 1